VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Alfira.cz

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Logistic House, s.r.o., Jirásková 400/23, 965 01 Žiar nad HronomSlovensko, IČO: 50 804 545, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.alfira.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

OBJEDNÁVKA

Objednání zboží je možné pouze prostřednictvím internetového obchodu Alfira.cz (dále jen „e-shop“). Pro objednání si spotřebitel vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele
 • adresu spotřebitele
 • druh, množství a cenu zboží
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • pakliže je spotřebitel OSVČ nebo právnická osoba, musí nás kontaktovat na e-mail nejpozději před expedicí zboží a uvést IČO, DIČ, plátci DPH uvadí IČ DPH. Bez těchto údajů bude objednávka odeslaná jako soukromé osobě. Pozdější oprava FA není možná.

Veškeré objednávky přijaté přes e-shop, elektronickou formou na emailovou adresu, či přijaté telefonicky jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány do 48.hodin od uskutečnění objednávky.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním obchodních podmínek platných pro e-shop Alfira.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky a dodací lhůtu 10 pracovních dní. I přesto bývá dodací doba mnohem kratší. Faktura je generována elektronicky na základě informací od přepravce o převzetí zásilky a příjde Vám na email uvedený u objednávky. Zároveň slouží jako záruční list.

Telefonní hovory jsou zpoplatněny dle tarifu Vašeho poskytovatele.

Možnosti objednávky

 • elektronickou objednávkou – přes e-shop (nejlepší způsob)
 • elektronickou poštou – emailem na info@alfira.cz
 • telefonicky – +421 944 658 004

Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

Zrušení objednávky ze strany prodejce

Alfira.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila

V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (zrušení části objednávky, náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky, ...).

Pokud došlo u objednávky k platbě předem, bude Vám přeplatek obratem přeposlán na účet. V případě, že finální objednávka bude dražší, bude Vám rozdíl dán k úhradě.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Spotřebitel má možnost odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Formulář na vrácení zboží může spotřebitel zasílat na adresu pro vrácení zboží či na adresu elektronické pošty prodávajícího Info@alfira.cz. Peníze za plnou kupní cenu zboží budou zaslány na daný účet nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček.

Zboží nesmí být použité nebo poškozené, musí být kompletní a v originálním obalu. Zboží zasílejte jako listovní zásilku nebo jako balík bez dobírky. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nebudou převzaty.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

Částečné vyřízení objednávky

Pokud nastane situace, kdy bude k dispozici pouze část Vaší objednávky. Po předchozí domluvě Vám ji zašleme po částech bez navýšení ceny dopravného.

Pokud jste tedy při vytváření objednávky přesáhli hodnotu, která zajišťuje poštovné zdarma. Nebude Vám ani při rozdělení objednávky účtováno žádné poštovné.

Doprava přepravní službou

 • Zboží vám bude doručeno většinou do 48 hodin od odeslání (nikoliv od objednání) na adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
 • Dodání je zajišťováno kurýrem
 • Zboží se platí dobírkou.

Částka za přepravu a dobírku službou kurýrem je  - 129.00 Kč

Reklamace mechanického poškození z přepravy:
Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě, nebo zásilku odmítnout.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Odesláním objednávky spotřebitel souhlasí se zasíláním obchodních sděleních prodávajícího. Spotřebiteli je v každém obchodním sdělení umožněno jednoduché a bezplatné zrušení odběru obchodních sděleních v souladu se zněním zákonu č. 480/2004 Sb. a novelou v ní obsaženého § 7, která nabyla účinnosti k 1.8.2006.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě výskytu vady zboží, na které se vztahuje záruka, je spotřebitel povinen ji uplatnit přímo u prodejce.

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. Pokud je na produkt poskytována delší záruční doba, je vyznačena na dodacím listu, případně v záručním a dodacím listu.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Podepsáním přepravního listu spotřebitelem, spotřebitel souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tedy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Postup reklamace

V případě zájmu o reklamaci zakoupeného zboží je potřeba zaslat fotografii produktu s detailem na vadu, která je důvodem reklamace na emailovou adresu info@alfira.cz. Po přijetí fotodokumentace Vám bude zasláno předběžné vyjádření o reklamaci spolu s elektronickým reklamačním protokolem. Jestli se rozhodnete zakoupené zboží reklamovat, je potřebné námi poslaný reklamační protokol vyplnit, vytisknout a přiložit k reklamovanému zboží. Po obdržení Vaší zásilky bude reklamace zpracována a nejpozději do 30 dnů od příjmu reklamace Vám zašleme písemné stanovisko o výsledku reklamace. V případě nedodržení reklamačního řádu si Alfira.cz vyhrazuje právo reklamaci nepřijmout.

Součástí zprávy o výsledku reklamačního konání je posudek autorizovaného znalce v příslušném oboru. Pokud se jedná o reklamaci do 12 měsíců od zakoupení zboží.

V případě uznání reklamace bude opravené zboží zasláno bezplatně na adresu zákazníka nebo mu budou vráceny peněžní prostředky na účet.

Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále už jen jako „ŘSO“) na řešení svých sporů v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu ŘSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě ŘSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné na určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019
© 2019
Všechna práva vyhrazena.